روان شناسی عمومی


+ روان آزمایی و تفاوتهای فردی

 آزمون ها به دو دسته تقسیم می شوند: ١. آزمون های استاندارد شده و پذیرفته شده در کل جهان ٢. آزمون هایی که محقق بر اساس وضعیت می سنجد.

انواع آزمون: ١. آزمون از پیش ساخته شده یا استاندارد ٢. آزمون محقق ساخته که این آزمون به دو دسته تقسیم می شود: ١. اعتبار ٢. پایایی. پایایی به دو دسته ی باز آزمایی و دو نیمه کردن تقسیم می شود

اعتبار (روایی): همان مطلبی را که می خواهند مورد آزمایش قرار دهند را می سنجند.

پایایی: همه سوالات باید با هم هماهنگ باشند.

دو نیمه کردن: سوالات را به دو دسته تقسیم کرده و یک سری از سوالات را به فرد داده و بقیه ی سوالات را بعدا به فرد می دهیم و جوابهای آزمون ها را با هم جمع کرده و از آنها میانگین می گیریم که به این روش دو نیمه کردن می گویند.

آزمون های هوش به دو دسته تقسیم می شوند: ١. نورم یا هنجار ٢. شیوه اجرای آزمون

آزمون وکسلر: اهمیت دادن به استعدادهای کلامی است و مقالات آزمون خود را بر حسب دشواری ها تعیین می کند.

هوش: به توانایی پرداختن به امور انتزاعی و توانایی حل کردن مسایل و توانایی یادگیری می پردازد.

انواع هوش گاردنر: ١. هوش زبانی ٢. موسیقی گرایی ٣. منطقی ۴. فضایی ۵. بدنی ۶. طبیعت گرانه ٧. میان فردی ٨. درون فردی

افراد گروه : نازنین نراقی، آیدا بنی نجار، لیلا رضا زاده، فرشته احمدی

نویسنده : ; ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱٦
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ انگیزه و تحریک

انگیزش: تحریک و ترغیب است, حالتی ( احساس ) در اثر دخالت انگیزه به وجود می اید.

انگیزه: سبب و علت کار است و علت ان درونی است.

 

محرک: به هر عوامل بیرونی محرک می گویند.

تحریک: بر اثر دخالت یک محرک بوجود می اید.

3 عامل بر انگیزش و رفتارهای انسانها:

1- محرک بیرونی (شناخت)

2- نیازهای فیزیولوژیک : گرسنگی

3- اموخته های قبلی : انتخاب غذا

 

انگیزش

تحریک

در اثر دخالت عوامل درونی

بر اثر دخالت عوامل بیرونی

یک انگیزه معین ممکن است انگیزش های مختلفی داشته باشد

هر تحریک معمولا در اثریک محرک خاص بوجود می آید

ارادی بودن انگیزش

حالت ارادی ندارد

 

طبقه بندی انگیزه

آبراهام هازلو

خودشکوفایی و رسیدن به تحقق خود و شکوفایی ساختن توانایی بلقوه

نیازهای ذوقی:تقارن / نظم / زیبایی

نیازهای شناختی: دانستن / فهمیدن / کاویدن

نیازهای عزت نفس: اجرا و دستیابی مورد تایید و شناخت دیگران واقع شده است.

نیازهای تعلق: به دیگران ÷یوستن / پذیرفته شدن

نیازهای ایمن: احساس امنیت

نیازهای فیزیولوژی: گرسنگی و تشنگی

 

1- انگیزه اولیه: گرسنگی

         تشنگی

         پرخاشگری

 

2- انگیزه های ثانویه:     انگیزه های مادی

             درد

             انگیزه های پیشرفت

نویسنده : ; ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٦
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+  

(آزمون میان ترم درس روانشناسی عمومی1)

(سارا رضوانی)

1 – انواع پژوهش درروانشناسی را نام برده و پس از توضیح مختصر برای هر کدام مثال بیاورید؟ (5/. نمره)

ج- پژهش بنیادی – پژوهش کاربردی0هدف از پژوهش بنیادی پیشرفت و ارتقای علوم است و هدف از پژوهش کاربردی پاسخ به سوالات واقعی در دنیای واقعی است 0 پژوهش بنیادی مثل مطالعات مربوط به نیمکره راست مغز – پژوهش کاربردی مثل تاثیر اعتیاد بر اعتماد به نفس افراد

2- چهار مکتب روانشناسی را نام ببرید و به اختصار توضیح دهید؟ (1 نمره)

ج- ساختار گرایی – کارکرد گرایی – روانکاوی – رفتار گرایی – گشتالت – شناخت گرایی – انسانگرایی – زیست شناختی – اجتماع و فرهنگ

3- حداقل 5 مورد از ابزار سنجش هیجان را نام ببرید ودر مورد انواع واکنشهای هیجانی به اختصار توضیح دهید؟ (1 نمره)

ج- قلب نگار – نبض نگار – حجم نگار – فشار خون سنج – دم نگار – گالوانومتر – روش تجزیه شیمیایی – واکنش هیجانی درونی(پریدگی رنگ – لرزش ) – واکنش هیجانی برونی (فریاد و گریه )

4- انواع آزمونهای آماری را نام ببرید و دلیل انتخاب هر نوع آزمون را بیان کنید؟

ج- آزمونهای آماری پارامتریک (زمانی که حجم نمونه ما حداقل 30 نفر باشد ) (آزمونهای آماری غیر پارامتریک ( زمانی که حجم نمونه ما کمتر از 30 نفر باشد )

5- مراحل رشد شناختی را نام برده و مطالعات مقطعی و طولی را شرح دهید ؟ (1 نمره)

ج- رشد شناختی = مرحله حسی حرکتی – مرحله پیش عملیاتی – مرحله عملیاتی (عینی) – مرحله عملیات صوری یا ذهنی0

انواع مطالعات = مقطعی (چندین گروه در سنین متفاوت ودر یک زمان مورد بررسیقرار میگیرند)- طولی ( یک گروه در سنین متفاوت و در زمان متفاوت مورد بررسی قرار میگیرند )                                     

نویسنده : ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۳
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+  

(هفته اول ) کلیات رزانشناسی (سارا رضزانی)

تعریف رفتار = هر نوع پاسخ قابل مشاهده یا قابل اندازه گیری آدمی یا حیوان

رفتارهای بهنجار = رفتارهایی که بر اساس فرهنگ جامعه تعریف شده است

هنجار = قوانینی که در جامعه پیاده شده مانند قانون ارث و قانون ازدواج

رویکرد = نوعی شیوه نگرش به موضوع را رویکرد میگوییم و انواع مختلفی دارد یعنی شیوههای مختلفی برای نگرش یک موضوع وجود دارد

متغیر = هر چی.ی که بتوان مقادیر و اندازههای مختلفی آن داد

انواع روانشنایی = 1- بالینی 2- مشاوره 3- پرورشی 4- آموزشگاهی 5- آزمایشی 6- زیستی 7- شناختی 8- رشد 9- اجتماعی   

نویسنده : ; ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ هیجان

هیجان عبارت است از واکنش کلی /شدید و کوتاه ارگانیسم به یک موقعیت غیر منتظره /همراه با یک حالت عاطفی خوشایند یا نا خوشایند. هیجان عاملی است که ارگانیسم را به حرکت در می یاورد .چون هیجان با نیازها و انگیزشهای ارگانیسم رابطه نزدیک دارد و می تواند ریشه بسیاری از اختلا ل های روانی یا روان .تنی باشد /از اهمیت بالای بر خوردار است . هیجان نه تنها به ماهیت عامل هیجان زا بلکه به خود فرد /حالت فعلی جسمی /ذهنی/شخصیت/تاریخچه زندگی و تجربه های قبلی او وابسته است.هیجان زمانی به وجود می اید که فرد غافل گیر شود یا موقعیت از تحمل او فراتر رود. بنابراین وجود هیجان نشانه عدم سازگاری فرد با موقعیت و تلاش ارگانیسم برای برقراری تعادلی است که موقتا از بین رفته است .

واکنشهای که ارگانیسم در مقابل هیجان نشان میدهد عبارتند از واکنشهای درونی /نگرشی وحرکتی.واکنشهای درونی همه دستگاهها را در بر می گیرد مثل دستگاه گردش خون /تنفس /هاظمه /غدد ودستگاه عضله ای .به این صورت که به هنگام هیجان /دگرگونیهای در عملکرد این دستگاهها دیده  می شود .مثلا حرکات قلب تند یا کند می شود رگهای سطحی بدن انقباض می کند .آهنگ و عمق تنفس تغییر میکند حرکات دودی مری /روده ومعده متوقف می شود /ترشح غدد بزاقی قطع میشود در عوض ترشح برخی دیگر از غدد مثل غدد اشکی ./ادرار و عرق افزایش می یابد /موها راست میشود /خطوط چهره تغییر میکند و...........................

از واکنشهای نگرشی وحرکتی هیجانها //مثل هیجان ترس//می توان موارد زیررا نام برد =تمایل به اجتناب از ترس /تمایل به دور شدن از حوضه عمل آن یا حتی از حضور آن /تمایل به فرار به نقطه دوردست/تمایل به بی حرکت ماندن در جای خود .واکنشهای منفی در مقابل هر تلاشی که بخواهد اعضای بدن را به حرکت در اورد /تشنج به صورت خمیدگی فریاد کشیدن و در برخی موارد اقدام به اعمال دفاعی فعال <غر غر کردن گاز گرفتن و چنگ زدن>

بخش ظاهری واکنشهای هیجانی را جلوه هیجان می نامند .بسیاری از جلوههای هیجان غیر ارادی است . مثل=لرزش دستها گرفتن گلوو......در عوض جلوه ای از هیجان را می توان نام برد که به محیط و تعلیم و تربیت وابسته است و اصطلا حا جلوه های اکتسابی واجتماعی لبخند زدن که در ابتدا جلوۀ بازتابی است می تواند تحت تاثیر تعلیم وتربیت قرار گیرد و تغییر شکل یابد .مثلا میتوانیم لبخند محبت آمیز /موذیانه /تحقییر آمیز /ملیح ونیشدار داشته باشیم.

هیجان میتواند عملکرد ذهن را نیز تحت تاثیر قرار دهد .بدین صورت که موجب برانگیختگی یا فرو ریختگی آن شود .به هنگام هیجان فعالیت ذهن افزایش می یابد =تخیل انسان تازیانه می خورد ومثل اسب سر کش جولان می اید .بر عکس هیجان می تواند تفکر وقدرت عمل را فلج و ذهن را خالی کند .انسان هیجانی معمولا نه چیزی برای گفتن دارد و نه کاری برای انجام دادن .انسان هیجانی تفکر درست ندارد موقعیتها را درک نمی کند /به یک کودک نزدیک می شود و.......

در مورد ماهیت و چگونگی تولید هیجان نظریه های متفاوتی  عنوان شده است  یکی از این نظریه ها که به هربارت فیلسوف آلمانی نسبت داده میشود معتقد است که هیجان در اثر ادراک موقعیت هیجان زا به وجود می اید .بدین ترتیب که ارگانیسم موقعیتی را خوب و مناسب درک میکند ودر نتیجه به شور عشق می آید و موقعیت دیگری را خطرناک بر آورد می کند و در نتیجه می ترسد یا غمگین می شود .در مخالفت با این نظریه می توان هیجان های بدون موضوع را عنوان کرد.بدین ترتیب که گاهی انسان احساس شادی یا غم میکند.کسل یا خشمگین می شود بدون آنکه از علت آن خبر داشته باشد.بیماران مانیک بدون آنکه  موقعیتی را خو شحال کننده یا غمگین کننده درک کنند .از شادی به افسردگی واز افسردگی به شادی روی می آورند.نظریه دیگرکه بیشتر تحت عنوان نظریه جیمز لانگه شناخته شده است روی  نیازهای اولیه هیجان تا کید دارد.طبق این نظریه آگاهی از دگرگونیهای جسمی موجب هیجان می شود .براساس این نظریه باید گفت <وقتی سگ هاری می بینیم چون می لرزیم در نتیجه می ترسیم>نه اینکه <چون می ترسیم در نتیجه می لرزیم>.   اگر این نظریه درست باشد در آن صورت فرد باید بتواند با ارادۀ خود دست خوش هیجان شود یا هیجان خودرااز بین ببرد مثلا در اثر گره کردن مشت خود یا فریاد کشیدن خشمگین شود یا به هنگام خشم نگرش آرام و خونسرد کننده اتخاذ کند ودرنتیجه خشم خود رااز بین ببرد .از طرف دیگر دگر گونیهای که به هنگام هیجان مشاهده می شود در حالتهای بدون هیجان هم دیده می شود مثلا به هنگام احسلس سرما نیز می لرزیم .بنا براین نمی توان گفت که تنها آگاهی ازنیازهای اولیه هیجان موجب هیجان می شود.نظریه دیگر که کنون وبارد عنوان کرده اند /معتقد است که بخشی از هسته میانی مغز موجب هیجان می شود .طبق این نظریه تغییرات بدنی و احساس هیجان به طور همزمان  رخ می دهد.مطلب آخر اینکه هیجان در نفس خود خطرناک نیست وحتی برخی افراد هیجان خواهی شدید دارند. انسان هیجانی بی تفاوت نیست زندگی برایش معنا دارد بی خیال و بی مسئولیت زندگی نمی کند آنچه بیشترزیان دارد ترس از هیجان و فشار روانی حاصل از آن است نه خود هیجان .ما می توانیم از هیجانهای خود به خوبی بهره بگیریم و برای این کار لازم است از یافته های علم روان شناسی و فنون تعلیم وتربیت مدد بجوییم..25/8/87 تنظیم=مائده میر کاظمی .احمد حسین کلاری.میترا رحیم .وطیبه راور

 

نویسنده : ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک